นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชา สิทธิฤทธิ์ นางสาวศุภาวรรณ ด่านสกุล และนางสาวกวิสรินทร์ พฤกษ์เสถียร นักเรียนชั้น ม.๕๑๒ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
???????
KANLAYANEE MATH PROJECT TEAM.
MATHEMATICS PROJECT WORK TEAM.
Southern EP/MP OPEN HOUSE 2020.
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช