มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนจิตอาสา “ช่วยเก็บขยะ และพลาสติก ที่อุดตันตามท่อระบายน้ำบนถนน ช่วงน้ำท่วม”

สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กหญิงธันยภรณ์ ช. อาการส นักเรียนชั้น ม.๒๐๙ และนางสาวปรียชนันท์ ช. อาการส นักเรียนชั้น ม.๔๐๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่เป็นนักเรียนจิตอาสา “ช่วยเก็บขยะ และพลาสติก ที่อุดตันตามท่อระบายน้ำบนถนน ช่วงน้ำท่วม” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช