ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากคุรุสภา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูง มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช