จัดรายการ “เสียงจากสื่ออาสา” สวท.นครศรีธรรมราช

คุณครูมนตรี คงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเด็กชายอภิชญะ
อินทรสาร นักเรียนชั้น ม.๓๐๕ สื่อ อปมช.นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดรายการ “เสียงจากสื่ออาสา ” สวท.นครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช