นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรม ประกวดเขียนเรียงความ “คำขวัญประจำเมือง”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรม ประกวดเขียนเรียงความ “คำขวัญประจำเมือง”  ดังนี้

คุณครูมนตรี คงแก้ว ครูผู้ควบคุม
คุณครูนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูผู้ควบคุม
คุณครูนุชนาฎ ชูจันทร์ ครูผู้ควบคุม
คุณครูสุดใจ วิเศษสิงห์ ครูผู้ควบคุม
คุณครูสุบรรณ เดชเชียร ครูผู้ควบคุม
คุณครูกวิสรา เพชรฤทธิ์ ครูผู้ควบคุม
เด็กหญิงศรัญย์ภัทร รื่นพานิช ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายนิรวัชร์ พรหมเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวธิตินาถ คงแก้ว ผู้เข้าร่วม
นางสาวสุทธิดา บุญนาค ผู้เข้าร่วม
นายกวินท์ กิจวิจารณ์ ผู้เข้าร่วม
นางสาวนันทิตา กลิ่นสุวรรณ์ ผู้เข้าร่วม
นายจตุรวิชญ์ ปานสังข์ ผู้เข้าร่วม
นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณทิพย์ ผู้เข้าร่วม
นางสาวสุนิสา อานิตย์ ผู้เข้าร่วม
นางสาวโสลัดดา ไมหมาด ผู้เข้าร่วม
นางสาวศรัญญา คงทิม ผู้เข้าร่วม
นางสาวนลินทิพย์ คงมณี ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงโนรา ฤทธิ์คงรอด ผู้เข้าร่วม
นางสาวชรัลรัตน์ คุณโลก ผู้เข้าร่วม
นางสาวพรรภัส รักษาแก้ว ผู้เข้าร่วม
นางสาวพิมพ์ชนก คำเขียว ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงฐิติณัฐ กวดขันธ์ ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงรวิสรา เภรีพล ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงพุทธรักษา เทียมสานุจิตต์ ผู้เข้าร่วม
เด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี ผู้เข้าร่วม
เด็กหญิงดวงกมล โอฬากิจ ผู้เข้าร่วม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช