โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการสนับสนุนนักเรียนประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “คำขวัญประจำเมือง”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการสนับสนุนนักเรียนประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “คำขวัญประจำเมือง” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุน ความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึก และค่านิยมอันดีงาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช