กิจกรรมมอบเข็มเกียรติยศแก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๓

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบเข็มเกียรติยศแก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนในการเป็นผู้นำการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากทางโรงเรียน โดยท่านรองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล รองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช