หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และแบบคัดกรอง (เป็นเอกสารชุดใหม่ใช้ได้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่อายุต่ำกว่า 16 ปี)

เรียนคุณครูที่ปรึกษา ที่มีนักเรียนในที่ปรึกษาเป็นนักเรียนชายที่มีอายุ ต่ำกว่า 16 ปี

เนื่องจากมีหนังสือแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แจ้งว่านักเรียนกลุ่มนี้สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มได้   ทั้งนี้ให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่แนบ
และตัดสินใจจะรับหรือไม่รับนั้นให้เป็นตามความสมัครใจและความประสงค์ของผู้ปกครอง

⭕️เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียนหรือจากไฟล์ที่แนบมานี้ และนำมายื่นในวันที่ฉีด⭕️

หากประประสงค์รับวัคซีนนักเรียนชายที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่ไม่ได้ใบนัด ถ้าผู้ปกครองต้องการให้ฉีด
ให้ลงนามตามแบบฟอร์มในหนังสือแจ้งที่ส่งมาให้ (คนละชุดกับเข็ม 1 กรุณาตรวจสอบอย่างละเอียด)
แล้วมาตามวันที่นัดของเด็กห้องเดียวกันที่ฉีดเข็มหนึ่ง แล้วได้ใบนัดวันเดียวกันได้เลย ทางศูนย์ฉีดได้เตรียมรับกรณีนี้ไว้แล้ว

 

แนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี


8

8ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช