ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพละศึกษา (๒๔๕๑ น.ศ.๕๙๒)9

9ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช