ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารดีเด่น” และ “รองผู้บริหารดีเด่น”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายสง่า
นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ที่ได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” และ “รองผู้บริหารดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย