ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาบาสเกตบอล  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกภาค ๔ “ระนองเกมส์” ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
??? รางวัลชนะเลิศ ???
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓
นางสาวนัษฐานันท์ มาศแสวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘
นางสาวอารยา บุญแก้ว (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวภาพิมพ์ อินทรศิลป์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวธนัชพร ดาบเงิน (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
???รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ???
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทีมหญิง
นางสาวจิรณัฐ อินมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๙
นางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวธันยพร จักษุรางค์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวอนัญญา หนูแก้ว (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวณัฐธิดา ชูราษฎร์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวชนากร โยธินวัฒนบำรุง (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวอารียา สงแป้น (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวนฤมล คงร่วมจิตร (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวกัลย์สุดา ดวงมณี (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวปณิชา หมอกแก้ว (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวนิษฐา นาคฤทธิ์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวโสรยา อาลิแอ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวชนิกานต์ สัลเลาจนสุต (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวพลอยไพลิน ขันธรรม (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
?⛹️‍♀️ และทั้ง ๒ ประเภท ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตัวแทนภาคใต้) เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ???
ครูผู้ฝึกสอน : นายวิทยา ชุมหล่อ และนายสุธา หนูประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้จัดการทีม : นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช