ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนายปิย์มนัส หนูเพชร  นายกฤตภาส ราชรักษ์  นางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว  และนางสาวเบญญทิพย์ หนูเกตุ  นักเรียนโครงการ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์  เพื่อเรียนรู้ลักษณะงานในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕  เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน  โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วีภาวี แสงสร้อย  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ในครั้งนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช