การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
และการมอบเข็มนางฟ้า แสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ นางสาวปัณชญา รัตนพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช