นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โดยนายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม