กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน “Play and Learn เพลินธรรมกับก้าวใหม่สู่รั้วกัลยาณีฯ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน “Play and Learn เพลินธรรมกับก้าวใหม่สู่รั้วกัลยาณีฯ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมได้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช