โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบ On Site ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะครูได้พบปะกับนักเรียน เพื่อกล่าวต้อนรับและให้โอวาสเนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช