สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและบุคลากร พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนกัลยาณีฯ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โดย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง นายกสมาคมฯ
นายปราโมทย์ ช่วยพัฒน์ เลขานุการสมาคมฯ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย
นายประยูร เงินพรหม
นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ
ว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
นายจรัส อิฎฐผล
และนางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์
มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๒๖๐ กล่อง พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร ๖ (อาคารวิทยาศาสตร์) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
?? ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มา ณ โอกาสนี้ ?
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช