ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฎิบัติหน้าที่แทนในการจัดพิธีดังกล่าว ทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนายมนตรี คงแก้ว และนางภาวิณี ชัยสงคราม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่เข้ารับรางวัล ณ ห้องฟอร์จูน ๑ – ๒ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช