ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ทีปะราชพฤกษ์” ระดับประถมและมัธยมต้น แบบออนไลน์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ทีปะราชพฤกษ์” ระดับประถมและมัธยมต้น แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 🏆🥇🏆🥇
๑. กล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ๓
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : นายเตชภณ ไชยภักดี
– ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 🥇
๒. คัดลายมือ ระดับ ๓
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงชาทินี ดวงดารา
เด็กหญิงวิชญาพร อู้สกุลวัฒนา
– ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 🥈
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน : เด็กชายมุมตาซ ชายภักตร์ 🏅
เด็กชายปวริศ เหมทานนท์ 🏅
เด็กหญิงบุษรา เลืองเชื้อง 🏅
และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น
: นางขวัญกมล จันทรคูณ
Miss Jia Lijuan
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ