ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๔ ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น 🎬
เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center)
ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
มี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร
🏆🏅 รางวัลชมเชย 🏆🏅
🎬 ๑. นายอนุพงษ์ ทองนุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒
🎬 ๒. นายอรรถพล ช่างไม้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๗
🎬 ๓. นางสาวพีรณัฐ เจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒
🎬 ๔. นางสาวสุนิศา เสมอภพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๑๑
🎬 ๕. นางสาวปรียชนันท์ ช. อาการส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒
🎬 ๖. นางสาวจันจิรา เพชรดำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘
🎬 ๗. นายกันต์ สุวรรณภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๕
(คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๔)
👨🏻‍💻 🎬 ครูที่ปรึกษาทีม : นายธเนศ หาญใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกดูภาพกิจกรรม