การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ โดยการนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอร่องรอยการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คลิกดูภาพกิจกรรม