การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประธานในการประชุม และคณะผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม