การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องกิจกรรมการส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ และข้อราชการต่าง ๆ