กิจกรรมสาธารณประโยชน์ นักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วย ขกท.ศปก.ทภ.๔ จัดโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ​ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน และร่วมกันปลูกป่า เก็บขยะ ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อปรับปรุงภูมิ​ทัศน์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษา หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช