ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ และค่าย ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ดังนี้
?? ?? ??
๑. นายภวัฐ ไชยเจริญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๑๑
วิชาคณิตศาสตร์
๒. นางสาวณัฐมน เสนทองแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๑
วิชาชีววิทยา
๓. นางสาวฐิติวรดา มะโนภักดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๑๒
วิชาชีววิทยา
๔. นายเมธวิน กาญจนรัตน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๑
วิชาฟิสิกส์
๕. นายพลช มินา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๔
วิชาฟิสิกส์
๖. นายเตชินท์ แซตั้ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๑๒
วิชาฟิสิกส์
๗. นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๔
วิชาฟิสิกส์
และนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๔
วิชาฟิสิกส์
?? และเป็นหนึ่งในผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ?ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ???
??‍?● วิทยากรอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. นายสมเจตน์ เจนการ
๒. นางปัทมา จรเด่น
๓. นางทิพากร นาเจริญ
๔. นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม