อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ด้วย Google App Script

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ด้วย Google App Script ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้นำแพลตฟอร์มและ Appication ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานตัวชี้วัดทางการศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช