โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองเข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช