พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และพิธีเข้ารับเข็มเครื่องหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และพิธีเข้ารับเข็มเครื่องหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เลือกเรียนกิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนางมะลิ พุตละพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรในการอบรมยุวกาชาด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูผู้กำกับกิจกรรมในเครื่องแบบยุวกาชาด และนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช