พิธีมอบเข็มนางฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการศักดิ์ศรีลูกนางฟ้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเข็มนางฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการศักดิ์ศรีลูกนางฟ้า ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นสื่อแทนความรักความภูมิใจจากโรงเรียน เนื่องจากเป็นนักเรียนระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน ที่ได้ทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง และเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ให้มีความรู้สึกศรัทธา ภูมิใจในสถาบัน ครูผู้สอน และรุ่นน้อง โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ