ขับเสภาเชิดชูเกียรติ นายชำนาญ นาคินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นิทรรศการศิลปกรรมกตเวทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขับเสภาเชิดชูเกียรติ นายชำนาญ นาคินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โอกาสการจัดนิทรรศการศิลปกรรมกตเวทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ นายชำนาญ นาคินทร์ วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช