การสอบวัดสมรรถนะการอ่านขั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดสมรรถนะการอ่านขั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามนโยบายการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เป็นผู้ควบคุมในการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช