ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม. นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยาณี พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล และนางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม. นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช