กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี) ” วิถีใหม่ คนไทยก้าวหน้า รู้รักษ์ภาษาไทย “

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี) ภายใต้ชื่องาน ” วิถีใหม่ คนไทยก้าวหน้า รู้รักษ์ภาษาไทย ” ณ อาคาร ๗ (SMGP) พร้อมทั้งนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันภาษาไทย ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช