กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเศรษฐศาสตร์”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดเศรษฐศาสตร์” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สังคมศึกษา ๓ สาระเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการออกบูธร้านค้าร่วม ๒๖ ร้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ใต้อาคาร SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานตลาดนัดเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาปฏิบัติจริงได้ วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบผลิตภัณฑ์สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ผลิตสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ อุปทาน เทคนิคการกำหนดราคา การประชาสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพอิสระในอนาคต
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช