โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๘ สิงหาคม ของทุกปี )

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๘ สิงหาคม ของทุกปี ) ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการ EP  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน และวันก่อตั้งอาเซียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช