การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่องการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นศ.เกมส์”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นศ.เกมส์” ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช