ขอแสดงความยินดีกับทีมเพลงบอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประชันเพลงบอก “วิถีลุ่มน้ำ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”

ขอแสดงความยินดีกับทีมเพลงบอกนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด ๓,๐๐๐ บาท การประชันเพลงบอก “วิถีลุ่มน้ำ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอปากพนัง
ควบคุมโดย : คุณครูชญานิศ คงหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผู้ฝึกสอนและเขียนบท : คุณครูบัญญัติ ทองปาน ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
และขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่าย
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช