กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด มีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ๗๑ โรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดีเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาการเล่นกีฬาพื้นฐานให้สูงขึ้น อันจะนำไปสู่โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สพม.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช