ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  จัดโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐
๑. การคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ชนะเลิศ เด็กหญิงธมลวรรณ นุตราพันธ์ ม.๒๐๕
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงธัญชนก ไชยพงศ์ ม.๒๐๑
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวญาณิศา นาคศรี ม.๓๐๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ชนะเลิศ นางสาวชินณิชา พินิจการ ม.๖๐๗
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายกฤษณะ ชีวะวิศิษฏ์ ม.๖๐๘
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวพัทธนันท์ ยอดดี ม.๖๑๐
๒. การอ่านทำนองเสนาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ชนะเลิศ เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี ม.๓๐๕
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงชนากานต์ มานะจิตต์ ม.๓๐๕
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงปรรณพัชร์ สองเมืองสุข ม.๓๐๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวรัญญู จิตจำนอง ม.๔๑๐
๓. การเขียนเรียงความ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
– ชนะเลิศ นางสาวนูรีน จงรักษ์ ม.๔๑๐
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวหนึ่งธิดา บุญสุภา ม.๔๑๐
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวประพิชญา รัตนวิมลมาลย์ ม.๔๑๐
๔. การแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
– ชนะเลิศ เด็กชายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก ม.๓๐๔
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเชฏฐ์ปัญญ์กร แก้วจำนงค์ ม.๖๐๘
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายธรรศธรรม สมบูรณ์มาก ม.๓๐๓
๕. การอ่านร้อยแก้ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ชนะเลิศ นางสาวกัลยกร คุ้มภัย ม.๕๑๑
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวมัญฑิตา น้ำรอบ ม.๕๐๖
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสุภัสสรา ชัยชนะ ม.๕๐๑
๖. การอ่านจับใจความ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ชนะเลิศ เด็กหญิงอัจฉรา รัตนกำพล ม.๒๐๒
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีเมฆ ม.๒๐๑
– รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงชนิกานต์ อักษรกูล ม.๒๐๒
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช