ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Science Contest KN ครั้งที่ ๕ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Science Contest KN ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 🎉🎉🎉🎉🎉
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– นางสาวนิกานต์มณี สะอุ ม.๓๑๐
– นางสาวอิศรา เมืองประทับ ม.๓๑๐
– เด็กหญิงนภสรณ์ เปียแดง ม.๓๑๐
🏆🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– เด็กหญิงนารียา หมัดซอและ ม.๓๐๙
– เด็กหญิงพรสรารักษ์ เกสรา ม.๓๐๙
– เด็กหญิงจิรัชยา ฉิวพันธ์ ม.๓๑๑
– นางสาวชยาภา พ้องงูเหลือม ม.๓๐๘
– เด็กหญิงธณัฐฐา จันทร์ดำ ม.๓๐๘
– นางสาวบัณฑิกา หม่อมปลัด ม.๓๐๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– นายกวีวงศ์ มากชุ่ม ม.๖๐๔
– นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ พิศบุญ ม.๖๐๔
– นางสาวพุทธิชา โทการ ม.๖๐๔
🏆🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– นายกล้าณรงค์ สุพันธ์ ม.๖๐๔
– นางสาวศิริทิพย์ พะโยม ม.๖๐๔
– นางสาววรรณิดา รัตนะ ม.๖๐๔
🏆🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– นายธนวัติ ช่วยคง ม.๖๐๒
– นายพศุตม์ รอดศรี ม.๖๐๒
– นายกฤษณกานต์ หุพาทิพย์ ม.๖๐๒
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 🎉🎉🎉🎉🎉
🏆🏅 รางวัลชมเชย (จากนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๕๒ ทีม)
– นายเมธวิน กาญจนรัตน์ ม.๖๐๑
– นายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ม.๖๐๔
👩‍⚕️ ครูผู้ควบคุมทีม : นางกาญจนา คงเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช