แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่” โดยการจัดอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง  ถึงความเป็นมาของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  วัตถุประสงค์ของโครงการ  และผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช