โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยในสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณครูวรรณพร ดำศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ และคุณครูปภัสสร แดงรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและแนะนำต่อบุคคลอื่น ๆ ได้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช