โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “กัลยาณี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (NEW NORMAL NEW QUALITY OF KANLAYANEE)”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “กัลยาณี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (NEW NORMAL NEW QUALITY OF KANLAYANEE)” เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในการจัดการศึกษายุคโควิด ๑๙ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูด ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช