ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป เชาว์พ้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป เชาว์พ้อง นักเรียนชั้น ม.๖๑๒ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ครูผู้ควบคุม : นายธเนศ หาญใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช