กิจกรรมสัมมนาสรุปงานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๔

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปงานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ล่องแก่งลุงทัน แอนด์ โฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๔ ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานตามบทบาทหน้าที่ วางแผนแนวทางการดำเนินงานและภาระงาน และนำแนวทางการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาขยายผลต่อโรงเรียน
🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช