ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการต่อคำศัพท์ทางภาษาไทยและสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ

วันที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการต่อคำศัพท์ทางภาษาไทยและสมการ (Crossword A-math Kumkom)
มหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ชิงโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
*ระดับม.ปลาย*
✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ
✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย
๑. นายณัฏฐชัย ดีรอด นักเรียนชั้น ม.๕๐๗
๒. นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังสี นักเรียนชั้น ม.๕๐๓
✅ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ
✅ได้รับรางวัล เหรียญทอง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย
๑. นางสาวอนัญญา ทลิกรรณ์ นักเรียนชั้น ม.๔๐๕
๒. นางสาวอธิติยา วิมลศิริพรรณ นักเรียนชั้น ม.๔๐๑
~*ระดับม.ต้น*~
✅ได้รับรางวัล เหรียญทอง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ
✅ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย
๑. เด็กชายชยุตรา สุขชื่น นักเรียนชั้น ม.๑๐๖
๒. เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอบคอบ นักเรียนชั้น ม.๑๐๙
✅ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ใเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ
✅ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
ระดับม.ต้น ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย
๑. เด็กชายเกษม สารานพคุณ นักเรียนชั้น ม.๓๐๗
๒. เด็กชายธพัท แก้วทอง นักเรียนชั้น ม.๓๐๗
รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ (Crossword A-math Kumkom) มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษารายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ
จัดโดยสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเลิศทางการศึกษา
๑. นางสุนันทา วงศ์เมฆ
๒. นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช