งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๕ (ล่วงหน้า)

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๕ (ล่วงหน้า) สำหรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ อันเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีนายอนุพงษ์ ทองนุ่น ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๔ พร้อมด้วยสมาชิก ทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช