โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕  นายสง่า  นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  คณะครูและบุคลากร  ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนโยธินบำรุง  โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิด
ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  โครงการ SMGP และโครงการ EP  ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน
คลิกดูภาพกิจกรรม
กฤตภาส : ภาพและข่าว

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช