โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ใต้อาคาร ๗ (SMGP) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม ๕๐ คน โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์ รองสารวัตรงานจราจร ดาบตำรวจวรรชพน อรชร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม จากสถานีตำรวจภูธรลานสกา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ผอ.อารยา สกุลนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ร่วมเป็นเกียรติ
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก เจตคติที่ดี และมีทักษะในการป้องกันภัย โดยนักเรียนสามารถได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามแนวนโบายสถานศึกษาปลอดภัย การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จึงเป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด และภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช