กิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางวิชาการและความเป็นท้องถิ่น “โครงการเสริมศาสตร์เพิ่มศิลป์ถวิลถิ่นเมืองคอน”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางวิชาการและความเป็นท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมศาสตร์เพิ่มศิลป์ถวิลถิ่นเมืองคอน โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผู้ที่มีความสนใจจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะทางวิชาการและความเป็นท้องถิ่น สามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปพัฒนา ส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ได้แก่
๑. Science sci- soap
๒. โยงเส้นหยดสี Mathy and art
๓. ล่าขุมทรัพย์เมืองคอน
Giving – direction เส้นทางสายวัฒนธรรม
๔. โปสเตอร์แหล่งอารยธรรมตามพรลิงค์
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช